Menolong Orang Yang Terdzalimi
Sahabat, tahukah bahwa zalim adalah kejahatan yang melampaui batas? Perampok yang menganiaya korbannya, hakim yang memutuskan perkara denga tidak adil, penguasa yang menipu rakyatnya, pengusaha yang mengupah rendah buruhnya adalah bentuk-bentuk kezaliman yang sering kali tersaji di depan mata.
Kezaliman bukanlah perkara biasa. Bahkan Allah mengharamkan diriNya berbuat zalim. Allah yang Mahakuat dan Maha segalanya tidak akan pernah berbuat zalim, sekalipun kepada hamba-Nya yang durhaka. Dalam hadis Qudsi Allah berfirman, "Wahai hamba-hamba-Ku sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi." (HR. Muslim)
Oleh karena kezaliman adalah suatu kemungkaran, Allah memerintahkan segenap kaum muslimin untuk menolong orang yang terzalimi.
Dalam hadis disebutkan bahwa Allah akan senantiasa menolong seorang muslim selama ia mau menolong saudaranya yang terzalimi.
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah dan Abu Thalhah bin Sah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tidaklah seseorang menelantarkan seorang mukmin pada suatu tempat yang kehormatannya terampas dan harga dirinya terlecehkan, melainkan Allah akan menelantarkannya pada suatu tempat yang ia sangat mengharapkan pertolongann-Nya. Dan tidaklah seseorang menolong seorang muslim yang berada pada suatu tempat yang kehormatannya terampas dan harga dirinya terlecehkan di dalamnya, melainkan Allah akan menolongnya pada suatu tempat yang ia sangat mengharapkan pertolongan-Nya." (HR. Abu Daud)